Sklep Pracowni WIELE KROPEK

Regulamin zakupów

Regulamin sklepu internetowego

Postanowienia wstępne

Sklep internetowy WIELE KROPEK dostępny pod adresem internetowym sklep.wiele-kropek.pl jest prowadzony przez firmę Pracownia edytorska WIELE KROPEK Tomasz P. Bocheński, ul. Henryka i Karola Czeczów 24/12, 30-798 Kraków wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 734-34-72-334.

 1.  

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia edytorska WIELE KROPEK Tomasz P. Bocheński, ul. Henryka i Karola Czeczów 24 lok. 12, 30-798 Kraków wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 734-34-72-334.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – przedsiębiorca dokonujący transakcji w Sklepie, którego zakupy nie są związane z jego działalnością zawodową (określoną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta), jednak dokonywane są w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sklep.wiele-kropek.pl
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Platforma szkoleniowa – platforma, na której dostępne są produkty takie jak webinary, kursy on-line, quizy.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Konsultacja – konsultacja Klienta ze Sprzedawcą przeprowadzona w formie on-line za pomocą ustalonego komunikatora w terminie wybranym przez Klienta spośród terminów zaproponowanych przez Sprzedawcę.
 13. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 15. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 16. Kurs online – produkt elektroniczny zamieszczony na Platformie szkoleniowej.
 17. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 18. Dostawca – podmiot dostarczający produkty Kupującemu pod wskazany przez niego adres.
 19. Platforma szkoleniowa – platforma, na której znajdują się zakupione kursy.
 20. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych).

Informacje ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 2. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Ceny podane w Sklepie nie zawierają kosztów przesyłki.
 4. Wydanie przedmiotu umowy następuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad.
 6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 7. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Klienta, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 8. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 9. Płatności w sklepie realizowane są przez bramkę płatności imoje należącą do ING Banku Śląskiego.

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 2.

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk DODAJ DO KOSZYKA;
 3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji (zamówienie bez rejestracji nie jest możliwe w przypadku produktów elektronicznych);
 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. Kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” .
 6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i – w zależności od sposobu płatności – opłacić zamówienie.

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: przesyłka krurierska DHL, przesyłka kurierska DPD.
 2. Klient może skorzystać za pomocą bramki imoje. Dostępne metody płatności to: przelew, BLIK, płatność kartą.

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności po zamówieniu produktu – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. W przypadku zamówienia produktów cyfrowych Klient może pobrać produkt nieskończoną liczbę razy, jednak czas tego ograniczony jest do 12 miesięcy od momentu realizacji Umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży produktów fizycznych bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Konsument pokrywa koszt zwrotu Produktów.
 7. Sprzedawca zwraca należność za Produkt w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu w taki sam sposób, w jaki była dokonywana płatność, chyba że strony umówią się inaczej.
 8. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu produktów cyfrowych (np. szkolenia on-line, e-booki, webinary, warsztaty), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca dokonujący zakupu w związku z działalnością zawodową, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in.: zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać pod adres: WIELE KROPEK, ul. Henryka i Karola Czeczów 24 lok. 12, 30-798 Kraków.

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.