Sklep Pracowni WIELE KROPEK

Polityka prywatności

Informacja administratora danych osobowych sporządzona
na podstawie art. 13. ust. 1. i 2. Ogólnego Rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

1. Podstawowe pojęcia

1. Administratorem danych jest Pracownia i wydawnictwo WIELE KROPEK z siedzibą w Krakowie przy ul. Henryka i Karola Czeczów 24 lok. 12, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 7343472334, REGON: 366178763. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Pracownikiem firmy jest osoba pozostająca w stosunku pracy z firmą Tomasz P. Bocheński WIELE KROPEK.

3. Strona – strona sklepu internetowego sklep.wiele-kropek.pl

4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze strony.

2. Dane osobowe

Podmiotami uprawnionymi do przetwarzania danych osobowych są Administrator oraz uprawnieni przez niego Pracownicy firmy.

1. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres do wystawienia faktury, adres wysyłki, numer telefonu, e-mail i in.) Użytkownik przekazuje za pomocą formularzy na stronie.

2. Administrator i Pracownicy firmy dołożą wszelkich starań, by powierzone dane osobowe nie dostały się w niepowołane ręce. W tym celu używane są protokoły LSS.

3. Prawa Użytkowników

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do informacji dotyczących jego danych osobowych.

2. Użytkownik ma prawo do sprostowania, przeniesienia, zażądania usunięcia swoich danych osobowych.

3. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu właściwego do ochrony danych osobowych.

4. W celach określonych w pkt. 1 i 2, Użytkownik skontaktuje się z Administratorem, wysyłając wiadomość na kontakt@wiele-kropek.pl.

4. Pliki cookies

1. Strona używa cookies, czyli niewielkich plików tekstowych wysyłanych przez serwer www i przechowywanych przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Zgromadzone dzięki nim dane pozwalają na odczytanie zawartych w nich informacji jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2. Gromadzone informacje dotyczą: czasu, jaki Użytkownik przebywa na stronie, jego adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych oraz lokalizacji.

3. Pliki cookies służą Administratorowi do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony w celu usprawnienia funkcjonowania serwisu.

4. Do monitorowania informacji o użytkownikach Administrator wykorzystuje Google Analytics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na stronie.

5. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie  w celu optymalizacji działań.

6. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć opcję gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Skorzystanie z tej opcji może wiązać się z nieprawidłowym działaniem strony.

5. Logi serwera

Administrator gromadzi informacje o logach serwera takich jak: numer IP, czas, lokalizacja, system operacyjny w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Dane te nie są kojarzone z konkretnym użytkownikiem.

6. Cel przetwarzania danych

1. Administrator przetwarza dane osobowe Kupujących w celach administracyjno-skarbowych i w celu realizacji zamówień przez 5 pełnych lat, chyba że przepisy prawa skarbowego stanowią inaczej.

2. Administrator przekazuje dane osobowe zawarte w formularzu zamówienia operatorowi logistycznemu Apaczka i (za jego pośrednictwem) wybranej firmie kurierskiej w celu realizacji wysyłki zamówienia (polityka prywatności Apaczki).

3. Dane, takie jak logi serwera, są przetwarzane w celu zwiększenia bezpieczeństwa witryny i polepszeniu oferty sklepu.

4. Dane osób posiadających konto będą przetwarzane w celu ułatwienia składania zamówień Kupującym. Ich gromadzenie będzie mieć miejsce do czasu usunięcia konta lub zgłoszenia Administratorowi żądania usunięcia danych.

5. Administrator przekazuje dane osobowe Klientów do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

a) świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO”);

b) obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

c) w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) RODO).

d) przekazania danych osobowych Klienta do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

7. Remarketing

1. Używamy pixela Facebooka do monitorowania działań na stronie i przygotowywania reklam w oparciu o zachowanie Użytkowników.

2. Używamy Google Analytics w celu monitorowania zachowania Użytkowników oraz przygotowania dla nich lepszej oferty.

8. Postanowienia końcowe

1. W przypadku, gdy podanie przez Użytkownika danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności.

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w pkt 6, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A. – w celu dokonania płatności za towar lub usługę [POLITYKA PRYWATNOŚCI];

b) Twisto Polska sp. z o.o. – w celu dokonania płatności za towar lub usługę;

d) R2G Polska Sp. z o.o. – w celu realizacji wysyłki zamówionych towarów [POLITYKA PRYWATNOŚCI];

e) Fakturownia Sp. z. o. o. – w celu wystawiania faktur [POLITYKA PRYWATNOŚCI];

f) Sugester sp. z. o. o. – w celu zarządzania relacją z klientami [POLITYKA PRYWATNOŚCI].

4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).